Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Drukarnia VACAT Barbara Łętocha, z siedzibą w Krakowie, ul. Leona Petrażyckiego 13 NIP 6770002512 przetwarza informacje z własnych zbiorów w celu realizacji umów w których firma jest stroną.
Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy iż :

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest firma Drukarnia VACAT Barbara Łętocha, z siedzibą w Krakowie, ul. Leona Petrażyckiego 13 NIP 6770002512, vacat@druk-vacat.pl tel.: (+48) 12 264 96 38.

2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe NIE są wykorzystywane w żadnych celach marketingowych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie w celu :

• podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/ sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych)
• dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej
• zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
• ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
• podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się koniczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. bankom, kurierom, firmom transportowym, Poczcie Polskiej, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, prze okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.